Organizacja zajęć w szkole od 18 stycznia 2021r.

  2021-01-15

Organizacja zajęć 
w Zespole Szkół Katolickich Pomniku Jana Pawła II w Bydgoszczy 
od 18 stycznia 2021r. 
zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS 


A. Zajęcia dla uczniów klas 4-8 Katolickiej Szkoły Podstawowej prowadzone są w trybie zdalnym, zgodnie z planem lekcji zamieszczonym w dzienniku elektronicznym. 

B. Zajęcia dla uczniów I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego prowadzone są w trybie zdalnym, zgodnie z planem lekcji zamieszczonym w dzienniku elektronicznym. 

C. Zajęcia dla uczniów klas 0-3 Katolickiej Szkoły Podstawowej prowadzone są w trybie stacjonarnym w szkole. Zasady dotyczące zajęć dla uczniów klas 0-3 KSP 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa). 
3. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. 
4. Rodzice/Opiekunowie przyprowadzają dzieci do przedsionka i nie wchodzą z dziećmi do szkoły.
5. Po wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce przy użyciu odpowiedniego płynu. 
6. Uczeń, po wejściu do budynku przebiera tylko obuwie i z kurtką idzie do swojej klasy. W wyznaczonych godzinach pod opieką nauczyciela uczniowie zanoszą kurtki do szatni. 
7. W celu zapewnienia skutecznej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia szkoła będzie korzystała przede wszystkim z dziennika elektronicznego. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość kontaktu telefonicznego. 
8. W szkole zainstalowano kamerę do mierzenia temperatury wszystkim wchodzącym. Ponadto w uzasadnionych przypadkach mierzenie temperatury będzie odbywało się przy użyciu termometru bezdotykowego lub dotykowego, dezynfekowanego po każdym użyciu.
9. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w szczególności gorączkę i kaszel, uczeń zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu, tzw. „izolatorium”, w odległości min. 2 m od innych osób. Izolatorium znajduje się w obrębie budynku szkoły, ale ma odrębne wejście i własną toaletę. Szkoła niezwłocznie powiadomi rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 
10. W miarę możliwości szkoła ogranicza gromadzenie uczniów w jednym miejscu oraz zapewnia zachowanie dystansu poprzez: 
 · prowadzenie codziennej modlitwy porannej o godz. 8.00 w kaplicy szkolnej lub w salach lekcyjnych; 
 · organizację przerw poszczególnych oddziałów i grup w różnych godzinach; 
 · podział szkoły na sektory, tak aby uczniowie z danych sal podczas przerw przebywali w jednej części szkoły; 
 · wychodzenie na boisko szkolne podczas przerw dla uczniów określonych sektorów; 
 · organizację zajęć lekcyjnych w miarę możliwości w tym samym pomieszczeniu w ciągu całego dnia;
 · zagospodarowanie pomieszczeń poprzez umieszczenie w większości klas ławek jednoosobowych z zapewnieniem dystansu. 
11. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 
12. Podczas przerw uczniowie powinni zakrywać twarz i nos maseczką. 
13. Szkoła zapewnia częstą dezynfekcję blatów ławek szkolnych oraz pomocy dydaktycznych, używanych podczas zajęć. 
14. W szkole prowadzone jest ozonowanie klas i innych pomieszczeń po zakończonych zajęciach, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.
15. Każdy uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 
16. Szkoła zapewnia każdego dnia po zakończonych zajęciach mycie podłogi odpowiednimi środkami w salach gimnastycznych oraz dezynfekcję użytkowanego sprzętu sportowego.
17. Sale lekcyjne, korytarze i inne pomieszczenia szkolne będą często wietrzone (co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć). 
18. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy. 
19. Szkoła zapewnia opiekę świetlicową w godzinach od 7.00 do 17.00. 
20. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicach szkolnych, salach dydaktycznych oraz innych pomieszczeniach. Szkoła zapewnia w każdej świetlicy środki do dezynfekcji rąk i przedmiotów. Świetlice będą wietrzone (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. 
21. Zajęcia pozalekcyjne będą odbywać się w grupach klasowych. W związku z tym albo będą odbywać się dla danego ucznia raz na 2, 3 tygodnie lub zostanie skrócony czas trwania przy zachowaniu cotygodniowych spotkań. 22. Obiady będą wydawane w stołówce szkolnej w jednorazowych opakowaniach. Dzieci będą jadły obiady w grupach klasowych z zachowaniem bezpiecznego dystansu. 
23. Odbierając dzieci ze szkoły rodzic/opiekun podchodzi od okienka w przedsionku i podaje imię, nazwisko oraz klasę, do uczęszcza dziecko. Pracownik szkoły powiadamia nauczyciela świetlicy i dziecko samodzielnie idzie szatni, przebiera się i wychodzi ze szkoły. Rodzic/opiekun czeka na dziecko w przedsionku szkoły.
24. Szkoła zapewnia możliwość korzystania z biblioteki szkolnej, z uwzględnieniem koniecznego okresu 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.
25. Szkoła współpracuje z pielęgniarką, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
26. Do odwołania zostają wyłączone szkolne fontanny wody pitnej. 
27. O wszelkich zmianach zasad rodzice/opiekunowie, uczniowie oraz pracownicy szkoły będą informowani na bieżąco. 

Ks. Waldemar Różycki, dyrektor szkoły


Drukuj
Poleć znajomemu